Garantiitingimused

1. Hekid.ee annab oma taimedele (kaubale) 30-päevase garantii ainult juhul, kui Hekid.ee teostab taimede istutamise. Sellega tagame omalt poolt, et müüme elujõulisi taimi.

2. Garantii hakkab kehtima kauba/tööde teostamise üleandmise kuupäevast.

3. Garantii ajal tekkinud pretensioonidest tuleb Hekid.ee-le teada anda hiljemalt 30.ndal päeval pärast kauba/tööde teostamise üleandmise kuupäeva. Sellekohane info tuleb edastada e-posti teel aadressile haljastamine@gmail.com. Pretensioonile palume lisada ka foto/fotod kõne all olevast probleemist.

4. Hekid.ee asendab garantii ajal välja läinud/surnud taimed uute samaväärsete taimedega või vastavalt poolte vahelisele kokkuleppele mõne muu tarbijale sobiva taimega.

5. Garantii ei anna tarbijale õigust nõuda tagasi raha tellitud taime eest.

6. Probleemi/pretensioonina ei ole käsitletav taime kiratsemine tema hilisemas kasvukohas, kui taimel olid ostmisel sordiomased tunnused normaalselt arenenud.

7. Garantii ei kehti juhul, kui taimede kasvuhäired on tingitud valedest agrotehnilistest võtetest, vääramatust jõust, ilmastikust tulenevatest riskidest või ümbritseva keskkonna mõjutustest. Ümbritsevast keskkonnast põhjustatud tingimused võivad igal ajahetkel mõjutada seemnete idanemist või taimede kasvu ettearvamatus suunas.

8. Garantii ei kehti külmaõrnadele taimedele.

9. Pretensioone saab esitada ainult ostueelse kasvatamisega kaasnenud hälvete või defektide kohta. Kui taim on valesti istutatud või teda on puudulikult hooldatud, siis müüja puuduste eest ei vastuta. Puudusena ei ole käsitletav taime kiratsemine tema hilisemas kasvukohas, kui taimel olid ostmisel sordiomased tunnused normaalselt arenenud.

10. Klient kannab täielikku omavastutust taimede kasvatamiseks vajalike teadmiste omamise eest.

11. Garantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.